Skriv för att söka

Samfundet för svensk-eritreanska muslimer är ett religiöst trossamfund, ideell muslimsk civilsamhällesorganisation som vilar på demokratisk grund och utgår ifrån Islamiska principer i enlighet med Koranen och profeten Muhammads, (Guds frid och välsignelser vare över honom), tradition (Sunnah).

Samfundets strävan för en god samhällsutveckling förutsätter ett samarbete och kontakt med människor från alla delar av samhället. Samfundet ska sträva efter att vara en aktiv och relevant organisation för sina medlemmar. Jalia grundades 1990.

Samfundet strävar efter att uppnå detta genom att:

 • Samla och ena människor som delar samfundets värderingar.
 • Att stärka och bevara svensk-eritreanska muslimers religiösa och kulturella identitet.
 • Vara en plats för muslimska svensk-eritreaner att utöva och delta i religiösa aktiviteter såsom ex. fredagsbön, gudstjänster, föreläsningar, konferenser, islamiska vigslar, begravningsceremonier och andra religiösa sammankomster.
 • Värna om de grundläggande fri- och rättigheterna såsom mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet inom organisationen, samhället i stort och i ursprungslandet Eritrea.
 • Organisera och tillhandahålla islamiska vigslar, begravningsceremonier och andra religiösa aktiviteter.
 • Opinionsbildning för samfundets idéer med utgångspunkt i Samfundets styrdokument.
 • Stöd för organisations- och verksamhetsutveckling på lokal och regionalnivå
 • Utveckling av samfundets idéer, program och verksamhet.
 • Utveckla utbildningsverksamhet för muslimska svensk-eritreaner.
 • Stärka organisationens ekonomiska ställning.
 • Bistå svensk-eritreanska muslimska ungdomsorganisationer i deras ungdomsverksamhet.
 • Samarbeta med myndigheter, andra trossamfund, civilsamhällesorganisationer.
 • Samordna samfundets arbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
 • Samordna utbildnings-, informations- och representationsfrågor på nationell och internationell nivå.
 • Strategisk resurs-, ledarskap- och kapacitetsutveckling.
 • Strategiskt planera Samfundets medlemsutveckling
 • Bedriva projekt och annan verksamhet i linje med vår vision.